1-800-987-654 admin@admin.com
Bana Josipa Jelačića 9, Gospić

Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže ili ju nadzire.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13) i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

 Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

 • na za to predviđenom obrascu
 • e-mailom na adresu szi@pristupinfo.hr, čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev
 • pisanim putem na adresu Veterinarska ambulanta Gospić, Službenik za informiranje, Bana Josipa Jelačića 9, 53000 Gospić
 • telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona 098/669-677, svakog radnog dana od 8 do 16 sati

Zahtjev za pristup informacijama

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

 • neposrednim davanjem informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

 • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
 • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika https://pristupinfo.hr/

Korisni linkovi:

Dokumenti i publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Dopuna i ispravak informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

Zahtjev za dopunu i ispravak informacije

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U Veterinarskoj ambulanti Gospić službenica/k za informiranje je:
Dorota Rukavina, dr.med.vet.
Bana Josipa Jelačića 9
53000 Gospić
098/669-677

Email: e-mail službenika

Pravni okvir pristupa informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 LINK 4)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15 LINK 5 )

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14 )

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14 )

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15)

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.

Često postavljena pitanja

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama u Veterinarskoj ambulanti Gospić

 • Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021
Back To Top